Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat 2022

Square One Media Kft.

(www.tenapod.shop)

I. Bevezetés

Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., cégjegyzékszáma: 07-09-033591) (a továbbiakban: Adatkezelő) www.tenapod.shop weboldal (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban, így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseit.

A) Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Portált látogatja, a Portálon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Portálon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Felhasználó”).

B) Szolgáltatásnak minősül az Adatkezelő által üzemeltett Portálon biztosított minden szolgáltatás, mely a Portálon elérhető (”Szolgáltatás”).
 

C) Az Adatkezelővel szerződött és együttműködő üzleti felek az Adatkezelő partnerei (”Partner”). az Adatkezelők vagy a Portál üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató Partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Grt.)

- 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény,

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

II. Adatkezelő

1.Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Cégnév:

Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Cégjegyzékszám:

07-09-033591

Adószám:

26318091-2-07

Telefon:

+36 70 701 76 01

E-mail:

info@tenapod.shop

III. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő által végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve szerződésen, továbbá törvényi felhatalmazáson alapulnak. Társaságunk kizárólag lentiekben felsorolt célokból végzett adatkezelések érdekében és azok megvalósításához szükséges adatok vonatkozásában kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 18. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, csak abban az esetben, ha ahhoz törvényes képviselőjük hozzájárult.

Adatkezelések és Adatfeldolgozók

1. A www.tenapod.shop oldal regisztrált Felhasználói adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

kötelező: név, e-mail cím, telefonszám, jelszó, megrendelői cím

 

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításához, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One Media Kft. partnerei részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében

Adatfeldolgozó:

Square One Media Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

Amennyiben a Felhasználó a saját döntése alapján a Facebook vagy Google-fiókját összekapcsolja a Portállal, akkor az Adatkezelő fentieken túl az Felhasználó következő személyes adatait kezelheti: Facebook vagy Google profilnév, Facebook vagy Google-profil URL-je, Facebook vagy Google-profil azonosító, Facebook vagy Google profilkép, facebook vagy google fiók e-mail cím, Facebook vagy Google-fiókon megadott lakcím, Facebook vagy Google-fiókban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és Portál URL.

2. A www.tenapod.shop oldalon keresztül vásárló látogatók és Felhasználók adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

kötelező: név, e-mail cím, telefonszám, megrendelői cím. Ha a Felhasználó a Portálon terméket vásárol, úgy az Adatkezelő a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében a Felhasználó alábbi adatait is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt termék darabszáma. Amennyiben a Felhasználó üzenetet ad meg a Kosárnál, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, a Portál használatának a helye, amely segít abban, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el a Felhasználó tartózkodási helyén

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, jogszabályi megfelelőség, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük.

A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás:

Van, kiszállítás rendelése esetén csomagszállító cégek felé.

Külső Adatfeldolgozó:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft., Foxpost Zrt.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 

3. A www.tenapod.shop oldalon keresztül vásárolt termékek kiszállítása

A kezelt adatok köre:

címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire

Az adatkezelés célja:

a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása

Az adatkezelés időtartama:

 a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adattovábbítás:

Van, GLS házhozszállítás, automatás kiszállítás, Foxpost kiszállítás esetén a fenti adatokat átadja a szállító cégnek.

Külső Adatfeldolgozó:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft., Foxpost Zrt.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

A futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

Logisztikai szolgáltatók

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Adatkezelő logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

3. A www.tenapod.shop oldalon keresztül szolgáltatást kínáló természetes személy, egyéni vállalkozó Partnerek adatainak kezelése, számlázás

A kezelt adatok köre:

Kötelező: név, születési hely és idő; anyja neve; lakcíme; adószáma vagy adóazonosító jele,  e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó,

opcionális: egyéni vállalkozói nyilvántartási szám

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pont;

Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítése céljából történő kapcsolattartás illetve valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One felhasználói részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében, valamint a számla kiállítása érdekében a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére (szamlazz.hu)

Adatfeldolgozó:

Square One Media Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

4. A www.tenapod.shop oldalon keresztül szolgáltatást kínáló Partnerek természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

Kötelező: kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, kapcsolattartó neve, termék ellenőrzésére jogosult személy e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítése céljából történő kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One Felhasználói részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében

Adatfeldolgozó:

Square One Media Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

önkéntes

 

5. Hírlevél küldése

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §)

Az adatkezelés célja:

rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése a Portálon regisztrált Felhasználók részére

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Van, Square One Felhasználói részére hírlevelek célbajuttatása érdekében, Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén.

Adatfeldolgozó:

MailerLite

Az adatszolgáltatás módja:

önkéntes

 

A hírlevélre feliratkozó a Felhasználók e-mail címe, vagy a Portálon regisztráló Felhasználók neve és e-mail címe továbbításra kerül a mailerlite.com részére, aki a https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance url cím alatt elérhető adatkezelési szabályok szerint kezeli és tárolja a Felhasználók e-mail címét.

6. Weboldal fejlesztése

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a Weboldalon történő szolgáltatások színvonalának megőrzéséhez, fejlesztéséhez fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

eseti jelleggel, a Weboldalon felmerülő hibák elhárítása, és új funkciók, fejlesztések bevezetése céljából

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a támogatási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás vagy fejlesztés idejére teszi az adatkezelő hozzáférhetővé az adatkezelő számára.

Adattovábbítás:

Van

Adatfeldolgozó:

Shoprenter Kft

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

7. A Weboldal és annak adatainak tárolása

A Webhely tárhelyszolgáltatást (hosting)  szolgáltatást biztosítja (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pont alapján.

Az adatkezelés jogalapja:

 Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a Weboldalon történő szolgáltatás lehetővé tétele azzal, hogy a Weboldal működéséhez szükséges tárhely  szolgáltatást biztosítsa (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

 Allandó jelleggel a Weboldal működtetése hosting szolgáltatással

Az adatkezelés időtartama:

 A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig illetve a szolgáltatás során szükséges támogatás igénybevételének idejére adjuk át adatkezelésre.

Adattovábbítás:

Nincs

Adatfeldolgozó:

Shoprenter Kft

Az adatszolgáltatás módja:

 Önkéntes

8. Weboldal üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a Weboldalon történő szolgáltatás lehetővé tétele azzal, hogy a Weboldal működéséhez szükséges  A Weboldalműködőképességének fenntartására igénybe veendő támogatási (support) és üzemeltetési szolgáltatást biztosítsa (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

 Allandó jelleggel a Weboldal működtetése, és a Weboldalon esetileg felmerülő hibák elhárítása, céljából

Az adatkezelés időtartama:

 A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig illetve a szolgáltatás során szükséges támogatás igénybevételének idejére adjuk át adatkezelésre.

Adattovábbítás:

Van, a Weboldal működtetése érdekében a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat, és Weboldal használati aktivitásának adatai továbbításra kerülnek

Adatfeldolgozó:

Shoprenter Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

 Önkéntes

9. A www.tenapod.shop oldal cookie kezelése

9.1. Az Európai Uniós törvények értelmében az Adatkezelő felhívja a Portál látogatóinak figyelmét arra, hogy a Portál ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy a Adatkezelő bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Portál látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Portál megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket a Adatkezelő annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybevétel során.

9.2. Egyes az Adatkezelő által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik a Felhasználó eszközén maradnak és lehetővé teszik a Adatkezelő vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Felhasználó böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

9.3. A Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával az Adatkezelő a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

9.4. Sütik típusai

A kezelt adatok köre:

dátum, honlapra belépés időpontja

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Az adatkezelés célja:

A honlapon sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.

 

Oldal által használt sütik (cookies)

 

 

Kötelező sütik (cookies)

Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a böngészési élményt javítsák, továbbá, hogy az oldal alapvető funkcióit a látogatók használni tudják, úgy mint, bejelentkezés vagy megbízás feladás, illetve, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk

 

 

Cookie neve

Süti célja

Tárolási idő

 

JSESSIONID

 

 

 

 

 

 

 

cookieconsent_status

 

 

 

laravel_session

A belépés, a profilműveletek, és a megbízásfeladás funkciókhoz szükséges munkamenetet azonosítja.

Szolgáltató: onlinefutar.hu

 

Tárolja hogy a felhasználó elfogadta-e a felhasználási feltételeket

 

Cliens oldal azonosításához szükséges

 

 

A böngésző bezárásával megszűnik

 

 

 

 

 

1 év

 

 

 

 

24 óra

 

cookieconsent_dismissed

 

Jelöli, hogy a felugró cookie tájékoztatást attól, hogy a látogató már elfogadta-e

1 év

 

 

 

 

Az oldal megfelelő működése érdekében a felhasználó számítógépen tárolt, nem cookinak számító adatok kerül tárolásra:

Kulcs

Célja

Tárolási idő

basket

A kosár tartalmát tárolja

Nincs lejárata

country

A választott célországot tárolja

Nincs lejárata

CLIENT / PARTNER

A bejelentkezett felhasználó adatait tárolja

Nincs lejárata

CLIENT-sparrr-auth-token /

PARTNER-sparrr-auth-token

A bejelentkezett felhasználó Bearer tokenjét tárolja

Nincs lejárata

basketform

A kosár felületen lévő form adatait tárolja

Nincs lejárata

 

Statisztikai célú sütik (cookies)

Ahhoz, hogy az oldalunk a lehető legjobban illeszkedjen a felhasználói igényekhez, hogy a használatát a lehető legegyszerűbb legyen, és hogy az oldal teljesítményét figyelemmel tudjuk kísérni, anonim statisztikákat gyűjtünk az oldal felhasználásról, a felhasználók viselkedéséről. A statisztikákhoz nem használunk semmilyen oldalon bevitt adatot.

 

Cookie neve

Süti célja

Tárolási idő

 

_ga

A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütijei, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon).

2 év

 

_gat, _gid

A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütijei, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon).

böngésző bezárásával megszűnik

 

Marketing célú/közösségi sütik (cookies)

Az oldalunk látogatóinak egy része fizetett hirdetések útján talál el hozzánk. Ezen kampányok lebonyolításához a Google és Facebook szolgáltatásait vesszük igénybe, melyek a lent részletezett cookie-kat használják.

 

 

Cookie neve

Süti célja

Tárolási idő

 

collect

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.

böngésző bezárásával megszűnik

 

fr

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.

3 hónap

 

r/collect

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.

böngésző bezárásával megszűnik

 

tr

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.

böngésző bezárásával megszűnik

Adattovábbítás:

Van

 

Adatfeldolgozó:

Google Inc, Facebook Inc.

 

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Bizonyos esetekben az Adatkezelő lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a Portálján és alkalmazásain keresztül.

9.6. A cookie-k használata során a Adatkezelővel együttműködő harmadik felek az adatkezelési tájékoztató 8. pontjában került részletes felsorolásra. Ők és a Adatkezelő továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel.

a) mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a Adatkezelő szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését.

b) vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével (termékajánlatok).

c) online marketing: a Portálon és más Portálokon keresztül az Felhasználó részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Felhasználó korábbi kapcsolódásain keresztül.

d) közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Portálon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Felhasználó profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

f) hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnerek számára lehetővé teszi a Adatkezelő számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnerek nevében. 

9.7. A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, azon hirdetések, amelyekre Felhasználó rákattintott vagy koppintott, Felhasználó tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a Portálon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

9.8. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Portálra történő belépéskor az Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

9.9. A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Felhasználót minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Felhasználó úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Portál valamennyi funkcióját.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással Felhasználó beállíthatja a cookie-k használatát.

- Google Crome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
- Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
- Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
- Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.

9.10. Felhasználó a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

10. A www.tenapod.shop oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok kezelése

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, Te Napod azonosítószám

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés)

Az adatkezelés célja:

az érintett azonosítása, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések és problémák kezelése

Az adatkezelés időtartama:

felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni

Adattovábbítás:

Van, a panasszal érintett Partner vagy ügyfél felé.

Külső Adatfeldolgozó:

Live Agent

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 

11. A www.tenapod.shop oldal alján található Kapcsolat aloldal adatkezelése

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

a www.tenapod.shop honlapon a Kapcsolat fülön található email címre, vagy az ott található kitölthető kapcsolatfelvételi mezőn keresztül elküldött megkeresésekre válasz adása.

Az adatkezelés időtartama:

Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 1 évig őrizzük

Adattovábbítás:

Nincs

Külső Adatfeldolgozó:

Live Agent

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 

Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatkezelő szervere automatikusan regisztrálja felhasználóinak IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az Adatkezelő ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat az Adatkezelő a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

12. Fizetés

A kezelt adatok köre:

név, cím, e-mail cím, bankkártya szám, kártya tulajdonos neve, kártya lejárati dátuma, kártya CVV kódja, átutalásos fizetés esetén bankszámla száma

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

a www.tenapod.shop honlapon a Fizetés szekcióban az ott található kitölthető kapcsolatfelvételi mezőn keresztül elküldött bankkártya adatok a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése céljából, valamint átutalásos fizetés esetén az átutalás teljesítése illetve az átutalásos fizetés azonosítás a céljából

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fizetési szolgáltató által meghatározott ideig tárolja a személyes adatokat.

Adattovábbítás:

Van

Külső Adatfeldolgozók:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 

Tudomásul veszem, hogy a(z) Square One Media Kft (8000 Székesfehérvár Zsurló u. 15.) Adatkezelő által a(z) Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim vásárlásom módja függvényében átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, vásárolt termékek, vásárolt mennyiség, vásárlás összértéke, kedvezmény értéke, ÁFA értéke. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

13. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Profilalkotás

A kezelt adatok köre:

vásárlási szokások, érdeklődési kör, személyes preferenciák, tartózkodási hely, név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Felhasználóhoz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek során az Felhasználóre nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Felhasználó jogosult emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az adatkezelés időtartama:

Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 1 évig őrizzük

Adattovábbítás:

Nincs

Külső Adatfeldolgozó:

Nincs

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

Az adatkezelés során a Adatkezelő jogosult az Felhasználók személyes adatainak alapján az Felhasználókat automatizált módon különböző kategóriákba sorolni, és az így kialakított kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozni arról, hogy részükre milyen ajánlatokat, kedvezményeket és egyéb szolgáltatásokat kívánnak biztosítani.

14. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag az Adatfeldolgozóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

1. Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adatfeldolgozási feladat: Számlázási szolgáltatás nyújtása (www.szamlazz.hu). A KBOSS.hu Kft. adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

2. Név: Microsoft Inc.

Székhely: Microsoft Way Redmond, WA 98052

Adatfeldolgozási feladat: levelezési szolgáltató. A Microsoft Inc adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

3. Név: MailerLite, Inc., a Delaware corporation

Székhely: 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

Adatfeldolgozási feladat: technikai háttér szolgáltatása hírlevelek küldéséhez. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

4. Név:  Shoprenter Kft

Székhely:  4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatfeldolgozási feladat: a Weboldal fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez fűződő informatikai szolgáltatásokat biztosit. A továbbított személyes adatokat a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

5. Név:  Shoprenter Kft

Székhely:  4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatfeldolgozási feladat: a Weboldal üzemeltetése. A továbbított személyes adatokat a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

6. OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19. Az adatfeldolgozó

által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési

tájékoztatóban, az alábbi linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7. GLS General Logistics Systems Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Az adatfeldolgozó

által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: csomagok kiszállítása.

.8. Foxpost Zrt., 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: csomagok kiszállítása.

9. Live Agent , Quality Unit, s.r.o., Vajnorská100/A, 83104 Bratislava, Slovakia, Odd.: Sro., č. vl.: 33895/B OIN: 35908301, TIN: 2021910891, VAT IN: SK2021910891. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: info@tenapod.shop email címre beérkező üzenetek kezelése.

IV. Adatokhoz hozzáférők köre

1. Az adatokhoz Adatkezelő azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Felhasználónak adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.
2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.
3. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre harmadik személyek („Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a Adatkezelő együttműködik.

A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Adatkezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy a Adatkezelő a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének megváltozásáról a Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Felhasználóval.

A külső szolgáltatók a részükre a Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Adatkezelő részére.

a) Adatkezelő partnerei – a szolgáltatás teljesítése érdekében - az Felhasználók által megvásárolt Voucherek, szolgáltatások azon részét kapják meg, kizárólag az Felhasználó beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

b) Az Adatkezelő terméket Partnerei számára a számlázás teljesítése érdekében minden esetben továbbításra kerül a megrendelés leadásához tartozó számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám). 

c) Adatkezelő egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

- Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),

A Facebook-képpont segítségével a Portálon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a Adatkezelő részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Felhasználó felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

 - Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

Az Adatkezelő a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az Felhasználó IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a Portál üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Felhasználó Portálhasználatát, és Portálaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további Portál- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a Portál üzemeltetője számára. Az Felhasználó böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Felhasználó elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Felhasználó Portálhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja a Adatkezelő. A Google AdWords a bonuszbrigad.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Felhasználó egy Google hirdetésre kattintva lép be a Portálra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Felhasználó által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit a Adatkezelő személyazonosításra nem használja. Ameddig a süti érvényben van, a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével. Az Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait (googleadservices.com-ról származó sütik blokkolásával).

A Google Search Console használatával a Adatkezelő figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

Adatkezelő a Google Tag Manger-t is használja, mely jó lehetőséget kínál szkriptek és tegek (marketing és analitikai címkék) használatára a Portálakon. Ide tartozik többek között: Google Analytics követőkód, Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords konverziós kódja vagy bármilyen e-mail marketingben használt kód, mely például egy felugrót jelenít meg. Ezen kívül a Tag Manager segítségével beállíthatók és olvashatók a cookie-k is.

Egyéb hirdetéskiszolgálók:

-   Erhardt Róbert e.v. 51389172

e) Az Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

Az Adatkezelő a Portálfelhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai III.9. pontban meghatározott adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Szolgáltató Kft, mint adatfeldolgozó részére.

Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Ezeket az adatokat az érintett által az Portálon megvásárolt szolgáltatások megvásárlása érdekében használjuk fel. Amennyiben az érintett nem adja meg ezeket a fizetéshez szükséges információkat, az Adatkezelő nem képes az érintett fizetését elfogadni, illetve szükség esetén visszatérítést teljesíteni.

4. A személyes adatok, amelyeket a Adatkezelő Felhasználótól gyűjt, továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségbe (”EGT") és azokat ott is tárolhatják. A személyes adatokat esetlegesen kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok is a Adatkezelő megbízása alapján, vagy valamelyik Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó vállalat megbízása alapján. Amennyiben erre kerül sor, a Adatkezelő biztosítja Felhasználókat, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Felhasználók adatvédelmi jogait.

5. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

6. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Az Adatkezelő kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

V. A Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a Shoprenter Kft.  A IV.7. pont az adatkezelők felsorolásával foglalkozik.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket, és Adatfeldolgozókat úgy választja meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítettsége biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok vonatkozásában megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

1. az adatok titkosságát: megvédi az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől;
2. az adatok sértetlenségét: biztosítja az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
3. az adatok rendelkezésre állását: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, az hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.

VI. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. cikk 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a jelen tájékoztató II. fejezetében részletezett elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – a személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

1. az adatkezelés céljai, az adatkezelés jogalapja;

2. az érintett személyes adatok kategóriái;

3. azon címezett, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket;

4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

5. a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, továbbá az adatok hordozhatóságának joga;

6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

7. az adatforrásra vonatkozó információ;

8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan információk helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy a kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett törlésre vonatkozó kérésének kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat a nyilvántartásából. A törlés iránti írásbeli megkereséseket az Adatkezelő az info@sparenimurlaub.hu e-mail címen fogadja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges kezelése ellen, illetve a közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra-, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékozhat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

VII. Egyéb rendelkezések 

Az érintettek tudomásul veszik, hogy a Portál számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellett.

Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az oldal tetejére