Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat 2023.02.15-től

Square One Media Kft.

(tenapod.shop)

I. Alapelvek és fogalommeghatározások

Alapelvek

Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., cégjegyzékszáma: 07-09-033591) (a továbbiakban: Adatkezelő) www.tenapod.shopa tenapod.shop weboldal (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ esetében alkalmazni kell.

Felhívjuk az adatközlő figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 18. Éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, csak abban az esetben, ha ahhoz törvényes képviselőjük hozzájárult.

 

 

Fogalmak

A)    Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

B)    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

C)    személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

D)    az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

E)    adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

F)    Felhasználó: Amennyiben nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Portált látogatja, a Portálon regisztrál, saját fiókot hoz létre, a Portálon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le a Portál felhasználója lesz és a jelen szabályszat szerinti felhasználónak minősül( a továbbiakban: ”Felhasználó”).

 

G)    Szolgáltatás: Az Adatkezelő által üzemeltett Portálon nyújtott minden szolgáltatás, melyet az Adatkezelő a Portálon elérhetővé tesz, illetve, amelyet az Adatkezelő a Portálon nyújt szolgáltatásnak minősül ( a továbbiakban: ”Szolgáltatás”).

 

H)    Partner: Az Adatkezelővel szerződött és együttműködő a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő harmadik fél az Adatkezelő partnerei (”Partner”), akik adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősülnek. A Partnerek az Adatkezelők vagy a Portál üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató harmadik felek. A Partnerek számára az Adatkezelő a Szolgáltatáok biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete

- 2011. Évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

- 2013. Évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 1997. Évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

- 2000. Évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

-        2003. Évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

- 2001. Évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

- 2008. Évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Grt.)

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet.

 

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

II. Adatkezelő

1.Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Cégnév:

Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Cégjegyzékszám:

07-09-033591

Adószám:

26318091-2-07

Telefon:

+36 70 701 76 01

E-mail:

info@tenapod.shop

 

III. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Adatkezelések és Adatfeldolgozók

12.   A www.tenapod.shop oldal regisztrált Felhasználói adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

kötelező: név, e-mail cím, jelszó

opcionális: születési év, lakhely (város), nem, telefonszám

 

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításához, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához

Az adatkezelés időtartama:

 

A Felhasználó adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One Media Kft. Partnerei részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében

Adatfeldolgozó:

Square One Media Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

 

Elektronikus

 

Amennyiben a Felhasználó a saját döntése alapján a Facebook vagy Google-fiókját összekapcsolja a Portállal, akkor az Adatkezelő fentieken túl az Felhasználó következő személyes adatait kezelheti: Facebook vagy Google profilnév, Facebook vagy Google-profil URL-je, Facebook vagy Google-profil azonosító, Facebook vagy Google profilkép, facebook vagy google fiók e-mail cím, Facebook vagy Google-fiókon megadott lakcím, Facebook vagy Google-fiókban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és Portál URL.

2. A www.tenapod.shop oldalon keresztül vásárló látogatók és Felhasználók adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

kötelező: név, e-mail cím, számlázási cím. Opcionális: születési év, nem, tartózkodás helye, jelszó. A számla kibocsátása érdekében az oldal rögzíti a Vásárló számlázási címét is. Átutalásos fizetés esetén Felhasználó számla száma. A számla kibocsátása érdekében az oldal rögzíti a Vásárló számlázási címét is. Ha a Felhasználó a Portálon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy az Adatkezelő a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az Felhasználó  alábbi adatait is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt Voucher darabszáma, Voucher kód, Voucher vételára, automatikusan generált azonosítószám. Amennyiben a Felhasználó ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, a Portál használatának a helye, amely segít abban, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el a Felhasználó tartózkodási helyén

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, számlázással kapcsolatos számviteli jogszabályi megfelelőség, illetőleg a szolgáltatások nyújtásához

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük.

A számlát a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One partnerei részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében és a számla kiállítása érdekében a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére (szamlazz.hu)

Külső Adatfeldolgozó:

A számlázó program által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatszolgáltatás módja:

 Elektronikus

 

3. A www.tenapod.shop oldalon keresztül vásárolt termékek kiszállítása

A kezelt adatok köre:

címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire

Az adatkezelés célja:

a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása

Az adatkezelés időtartama:

 a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adattovábbítás:

Van, GLS házhozszállítás, automatás kiszállítás, Foxpost kiszállítás esetén a fenti adatokat átadja a szállító cégnek.

Külső Adatfeldolgozó:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft., Foxpost Zrt.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

A futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

Logisztikai szolgáltatók

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Adatkezelő logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

3. A www.tenapod.shop Utazási és egyéb, szolgáltatások vásárlása esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyet Partner kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében kérhet el Felhasználótől. Ezen adatok kezelésére a Partner adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.

3. A www.tenapod.shop oldalon keresztül szolgáltatást kínáló természetes személy, egyéni vállalkozó Partnerek adatainak kezelése, számlázás

A kezelt adatok köre:

Kötelező: név, születési hely és idő; anyja neve; lakcíme; adószáma vagy adóazonosító jele,  e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó,

opcionális: egyéni vállalkozói nyilvántartási szám

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés b) pont;

Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítése céljából történő kapcsolattartás illetve valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

 

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One felhasználói részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében, valamint a számla kiállítása érdekében a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére (szamlazz.hu)

Adatfeldolgozó:

Square One Media Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

4. A tenapod.shop oldalon keresztül szolgáltatást kínáló Partnerek természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

Kötelező: kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, kapcsolattartó neve, voucher ellenőrzésére jogosult személy e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítése céljából történő kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Van, a Square One Felhasználói részére a Portálon elérhető szolgáltatások teljesítése érdekében

Adatfeldolgozó:

Square One Media Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

 

5. Hírlevél küldése

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. Évi XLVIII. Törvény 6. §)

Az adatkezelés célja:

rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése a Portálon regisztrált Felhasználók részére

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezésük időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Van, Square One Felhasználói részére hírlevelek célbajuttatása érdekében, Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén.

Adatfeldolgozó:

MailerLite

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

 

A hírlevélre feliratkozó a Felhasználók e-mail címe, vagy a Portálon regisztráló Felhasználók neve és e-mail címe továbbításra kerül a mailerlite.com részére, aki a https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance  url cím alatt elérhető adatkezelési szabályok szerint kezeli és tárolja a Felhasználók e-mail címét.

6. Weboldal fejlesztése

A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő; anyja neve; lakcíme; adószáma vagy adóazonosító jele,  e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont és a Weboldalon történő szolgáltatások színvonalának megőrzéséhez, fejlesztéséhez fűződő jogos érdek (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

eseti jelleggel, a Weboldalon felmerülő hibák elhárítása, és új funkciók, fejlesztések bevezetése céljából

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a támogatási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás vagy fejlesztés idejére teszi az adatkezelő hozzáférhetővé az adatkezelő számára.

Adattovábbítás:

Van

Adatfeldolgozó:

Shoprenter Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 Elektronikus

 

7. A Weboldal és annak adatainak tárolása

A Webhely tárhelyszolgáltatást (hosting)  szolgáltatást biztosítja (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont alapján.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont és a Weboldalon történő szolgáltatás lehetővé tétele azzal, hogy a Weboldal működéséhez szükséges tárhely  szolgáltatást biztosítsa (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

 

Allandó jelleggel a Weboldal működtetése hosting szolgáltatással

Az adatkezelés időtartama:

 

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig illetve a szolgáltatás során szükséges támogatás igénybevételének idejére adjuk át adatkezelésre.

Adattovábbítás:

Nincs

Adatfeldolgozó:

Shoprenter Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

 Elketronikus

 

8. Weboldal üzemeltetése

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont és a Weboldalon történő szolgáltatás lehetővé tétele azzal, hogy a Weboldal működéséhez szükséges  A Weboldalműködőképességének fenntartására igénybe veendő támogatási (support) és üzemeltetési szolgáltatást biztosítsa (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja:

 

Allandó jelleggel a Weboldal működtetése, és a Weboldalon esetileg felmerülő hibák elhárítása, céljából

Az adatkezelés időtartama:

 

A Felhasználók adatait a hozzájárulásának visszavonásáig illetve a szolgáltatás során szükséges támogatás igénybevételének idejére adjuk át adatkezelésre.

Adattovábbítás:

Van, a Weboldal működtetése érdekében a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat, és Weboldal használati aktivitásának adatai továbbításra kerülnek

Adatfeldolgozó:

Shoprenter Kft., rendszergazda

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

 

9. A tenapod.shop oldal cookie kezelése

9.1. Az Európai Uniós törvények értelmében az Adatkezelő felhívja a Portál látogatóinak figyelmét arra, hogy a Portál ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy a Adatkezelő bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Portál látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Portál megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket a Adatkezelő annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybevétel során.

9.2. Egyes az Adatkezelő által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. Ideiglenes sütik). Más sütik a Felhasználó eszközén maradnak és lehetővé teszik a Adatkezelő vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Felhasználó böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

9.3. A Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával az Adatkezelő a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

9.4. Sütik típusai

A kezelt adatok köre:

dátum, honlapra belépés időpontja

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Az adatkezelés célja:

A honlapon sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.

 

 

 

 

 

Oldal által használt sütik (cookies)

 

 

Kötelező sütik (cookies)

Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a böngészési élményt javítsák, továbbá, hogy az oldal alapvető funkcióit a látogatók használni tudják, úgy mint, bejelentkezés vagy megbízás feladás, illetve, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk

 

 

Cookie neve

Süti célja

Tárolási idő

 

JSESSIONID

 

 

 

 

 

 

 

cookieconsent_status

 

 

 

laravel_session

A belépés, a profilműveletek, és a megbízásfeladás funkciókhoz szükséges munkamenetet azonosítja.

Szolgáltató: onlinefutar.hu

 

Tárolja hogy a felhasználó elfogadta-e a felhasználási feltételeket

 

Cliens oldal azonosításához szükséges

 

 

A böngésző bezárásával megszűnik

 

 

 

 

 

1 év

 

 

 

 

24 óra

 

cookieconsent_dismissed

 

Jelöli, hogy a felugró cookie tájékoztatást attól, hogy a látogató már elfogadta-e

1 év

 

 

 

 

Az oldal megfelelő működése érdekében a felhasználó számítógépen tárolt, nem cookinak számító adatok kerül tárolásra:

Kulcs

Célja

Tárolási idő

basket

A kosár tartalmát tárolja

Nincs lejárata

country

A választott célországot tárolja

Nincs lejárata

CLIENT / PARTNER

A bejelentkezett felhasználó adatait tárolja

Nincs lejárata

CLIENT-sparrr-auth-token /

PARTNER-sparrr-auth-token

A bejelentkezett felhasználó Bearer tokenjét tárolja

Nincs lejárata

basketform

A kosár felületen lévő form adatait tárolja

Nincs lejárata

 

Statisztikai célú sütik (cookies)

Ahhoz, hogy az oldalunk a lehető legjobban illeszkedjen a felhasználói igényekhez, hogy a használatát a lehető legegyszerűbb legyen, és hogy az oldal teljesítményét figyelemmel tudjuk kísérni, anonim statisztikákat gyűjtünk az oldal felhasználásról, a felhasználók viselkedéséről. A statisztikákhoz nem használunk semmilyen oldalon bevitt adatot.

 

Cookie neve

Süti célja

Tárolási idő

 

_ga

A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütijei, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon).

2 év

 

_gat, _gid

A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütijei, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon).

Böngésző bezárásával megszűnik

 

Marketing célú/közösségi sütik (cookies)

Az oldalunk látogatóinak egy része fizetett hirdetések útján talál el hozzánk. Ezen kampányok lebonyolításához a Google és Facebook szolgáltatásait vesszük igénybe, melyek a lent részletezett cookie-kat használják.

 

 

Cookie neve

Süti célja

Tárolási idő

 

collect

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a facebook oldalain tudhat meg.

Böngésző bezárásával megszűnik

 

fr

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a facebook oldalain tudhat meg.

3 hónap

 

r/collect

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.

Böngésző bezárásával megszűnik

 

tr

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.

Böngésző bezárásával megszűnik

Adattovábbítás:

Van

 

Adatfeldolgozó:

Google Inc, Facebook Inc.

 

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Bizonyos esetekben az Adatkezelő lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a Portálján és alkalmazásain keresztül.

9.6. A cookie-k használata során a Adatkezelővel együttműködő harmadik felek az adatkezelési tájékoztató 8. Pontjában került részletes felsorolásra. Ők és a Adatkezelő továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel.

a) mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a Adatkezelő szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését.

b) vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével (termékajánlatok).

c) online marketing: a Portálon és más Portálokon keresztül az Felhasználó részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Felhasználó korábbi kapcsolódásain keresztül.

d) közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Portálon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Felhasználó profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

f) hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnerek számára:lehetővé teszi a Adatkezelő számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnerek nevében. 

9.7. A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, azon hirdetések, amelyekre Felhasználó rákattintott vagy koppintott, Felhasználó tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a Portálon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

9.8. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Portálra történő belépéskor az Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

9.9. A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Felhasználót minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Felhasználó úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Portál valamennyi funkcióját.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással Felhasználó beállíthatja a cookie-k használatát.

- Google Crome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
- Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
- Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
- Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.

9.10. Felhasználó a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

10. A www.tenapod.shop oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok kezelése

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, Te Napod azonosítószám

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdés)

Az adatkezelés célja:

az érintett azonosítása, a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések és problémák kezelése

Az adatkezelés időtartama:

felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni

Adattovábbítás:

Van, a panasszal érintett Partner vagy ügyfél felé.

Külső Adatfeldolgozó:

Nincs

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

 

11. A www.tenapod.shop oldal alján található Kapcsolat aloldal adatkezelése

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím,

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

a tenapod.shop honlapon a Kapcsolat fülön található email címre, vagy az ott található kitölthető kapcsolatfelvételi mezőn keresztül elküldött megkeresésekre válasz adása.

Az adatkezelés időtartama:

Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 1 évig őrizzük

Adattovábbítás:

Nincs

Külső Adatfeldolgozó:

Nincs

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

 

Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatkezelő szervere automatikusan regisztrálja felhasználóinak IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az Adatkezelő ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat az Adatkezelő a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

12. Fizetés

A kezelt adatok köre:

 

név, cím, e-mail cím, bankkártya szám, kártya tulajdonos neve, kártya lejárati dátuma, kártya CVV kódja, átutalásos fizetés esetén bankszámla száma

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

a www.tenapod.shop honlapon a Fizetés szekcióban az ott található kitölthető kapcsolatfelvételi mezőn keresztül elküldött bankkártya adatok a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése céljából, valamint átutalásos fizetés esetén az átutalás teljesítése illetve az átutalásos fizetés azonosítás a céljából

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fizetési szolgáltató által meghatározott ideig tárolja a személyes adatokat.

Adattovábbítás:

Van

Külső Adatfeldolgozók:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

 

Tudomásul veszem, hogy a(z) Square One Media Kft (8000 Székesfehérvár Zsurló u. 15.) Adatkezelő által a(z) Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim vásárlásom módja függvényében átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, vásárolt termékek, vásárolt mennyiség, vásárlás összértéke, kedvezmény értéke, ÁFA értéke. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 

13. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok, amelyeket a Adatkezelő Felhasználótól gyűjt, adott esetben továbbításra és tárolásra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térség (”EGT") már tagországaiba. Amennyiben erre kerül sor, a Adatkezelő biztosítja Felhasználókat, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Felhasználók adatvédelmi jogait.

 

13. Profilalkotás

A kezelt adatok köre:

vásárlási szokások, érdeklődési kör, személyes preferenciák, tartózkodási hely, név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Felhasználóhoz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek során az Felhasználóre nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Felhasználó jogosult emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az adatkezelés időtartama:

Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 1 évig őrizzük

Adattovábbítás:

Nincs

Külső Adatfeldolgozó:

Nincs

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

Az adatkezelés során a Adatkezelő jogosult az Felhasználók személyes adatainak alapján az Felhasználókat automatizált módon különböző kategóriákba sorolni, és az így kialakított kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozni arról, hogy részükre milyen ajánlatokat, kedvezményeket és egyéb szolgáltatásokat kívánnak biztosítani.

14. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag az Adatfeldolgozóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

14.1. Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adatfeldolgozási feladat: Számlázási szolgáltatás nyújtása (www.szamlazz.hu). A KBOSS.hu Kft. adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

14.2. Név: Microsoft Inc.

Székhely: Microsoft Way Redmond, WA 98052

Adatfeldolgozási feladat: levelezési szolgáltató. A Microsoft Inc adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

14.3. Név: MailerLite, Inc., a Delaware corporation

Székhely: 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

Adatfeldolgozási feladat: technikai háttér szolgáltatása hírlevelek küldéséhez. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

14.4. Név:  Shoprenter Kft.

Székhely:  4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatfeldolgozási feladat: a Weboldal fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez fűződő informatikai szolgáltatásokat biztosit. A továbbított személyes adatokat a Shoprenter Kft. a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

14.5. Név:  Shoprenter Kft

Székhely:  4028 Debrecen, Kassai út 129.,

Adatfeldolgozási feladat: a Weboldal üzemeltetése. A továbbított személyes adatokat a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

14.6. Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja fizetési szolgáltatás, a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

14.7. Név:GLS General Logistics Systems Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: csomagok kiszállítása

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://gls-group.eu/GROUP/en/privacy-policy-group

A fizetést biztosító Külső szolgáltatók (6. és 7. pontban meghatározott Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

Az Adatkezelő a Portálfelhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai III.9. pontban meghatározott adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Szolgáltató Kft, .8. Foxpost Zrt., 3300 Eger, Pacsirta utca 35/vagy a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., mint adatfeldolgozó részére.

14.8.. Live Agent , Quality Unit, s.r.o., Vajnorská100/A, 83104 Bratislava, Slovakia, Odd.: Sro., č. vl.: 33895/B OIN: 35908301, TIN: 2021910891, VAT IN: SK2021910891. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: info@tenapod.shop email címre beérkező üzenetek kezelése.

14.9. a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff, míg a PayPal (Europe) vonatkozásában a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full weboldalon.

Ezeket az adatokat az Adatkezelő a Felhasználó által a Portálon kifizetendő szolgáltatások ellenértékének teljesítésére használja fel. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg ezeket a fizetéshez szükséges adatokat, az Adatkezelő nem képes a  fizetést, illetve szükség esetén visszatérítést a Felhasználó részére teljesíteni.

 

14.10. Név: Facebook Inc. Cím: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a hirdetési szolgáltató.

A Facebook a sütik/cooky-k segítségével a Portálon továbbításra kerülnek a Portálon végzett felhasználói tevékenység alapján célzott felhasználó csoportok (célközönség) kerül létrehozásra , és az Adatkezelő ezen sütik alapján a Facebooktól részletes elemzési adatokat kap a Portált látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a Facebook a Felhasználó felhasználói szokásai alapján, a Felhasználók részére személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelentessen meg a Facebook felületén.

A Facebook adatkezelési irányelvei a https://www.facebook.com/policies/cookies oldalon érhetők el.

14.11. Név: Google Inc. Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. („Google”) által üzemeltetett Google Analytics internetes elemző szolgáltatást. A Google Analytics, akárcsak a Facebook sütiket/cooky-kat használ. A sütikel a Google Felhasználó IP-címét továbbítja a Google szervereire. Az sütikben tárolt információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a Portál üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Felhasználó Portálhasználatát, és Portálaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további Portál- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a Portál üzemeltetője számára. Az Felhasználó böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

A Felhasználónak lehetősége van, hogy az általa használt böngészője megfelelő beállításaival Felhasználó elutasítsa a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Felhasználó Portál használatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Az Adatkezelő az AdWords ügyféleként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja. A Google AdWords a Portált, mint weboldalt a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amemnnyiben a Felhasználó egy Google által elehelyezett hirdetésre kattintva a Felhasználót átirányítja a Portálra, a Google Adwords egy ún. „konverziós sütit” rögzít a Felhasználó web böngészőjében. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit nem alkalmas az Adatkezelő személyazonosításra. A süti 30 napos lejárati idejéig a Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen sütik/cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Google hirdetőjének webhelyén így a Portálon is, és a sütik segítségével hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére Külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords-t felhasználó egyedi sütit kap. A sütiket és így a Felhasználókat tehát az AdWords által elhelyezett a sütiken keresztül nem lehet nyomon követni. Az átirányítós vagy konverziós süti által összegyűjtött információk alapján az egyedi azonosítást lehetetlené tevő statisztikákat hoznak létre a átirányításos nyomon követést választó AdWords partnerek részére. Az AdWords -öt használó partnerek így az Adatkezelő látja, hogy hány Felhasználó kattintott rá az Adatfelhasználó által elhelyezett hirdetésre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós/átirányítás azonosító segítségével. A Felhasználó többek között a fent leírt átirányításos sütiket is letilthatja a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja (googleadservices.com-ról származó sütik blokkolásával).

Az Adatkezelő a Google Keresési Kezelőfelület(Google Search Console) segítségével figyelemmel kísérheti és felügyelheti a Portál jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

Adatkezelő a Google Címke Kezelőt (Google Tag Manger-t) is használja, amely j lehetővé teszi a marketing és analitikai címkék használatát a Portálon, így különsen a: Google Elemzés (Google Analytics) követőkód, Google Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords átirárnyítás kódja vagy bármilyen elektronikus hírlevélben használt kód, amely például egy felugró ablakot jeleníthet meg. A Google Tag Manager lehetővé teszi cookie-k olvasását és módosítását is.

14.12. Egyéb hirdetéskiszolgálók:

-   Erhardt Róbert e.v. 51389172

14.13. Könyvelő:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére hozzáférhetővé kell tennie az Adatkezelőnek a megkereséshez elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

 Az adatok jelen fejezet szerinti továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Az Adatkezelő a fent felsorolt olyan adatkezelőknek adja át a személyes adatokat, akik megfelelnek az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem tud vállalni.

 

IV. Adatokhoz hozzáférők köre

1. Az adatokhoz Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik az Felhasználónak adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlenül nyújtanak szolgáltatást vagy végeznek olyan tevékenységet, amely a Portál működéséhez szükséges.


2. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő időről-időre harmadik személyek („Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veheti és veszi igénybe, akikkel az Adatkezelő a Portál működtetése, a Szolgáltatások minél hatékonyabb illetve a Portál a Felhasználók számára egyre testreszabottabb és kényelmesebb használata, illetve a Szolgáltatások fejlesztése érdekében együttműködik.

A Külső szolgáltatók körét jelen szabályzat III. 14. pontjában kerültek felsorolásra, mint külső adatkezelők.

A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Ha a Külső szolgáltatók köre változik, úgy az Adatkezelő a mindenkori, módosult Külső szolgáltatók részére jogosult továbbítani az adatokat az adatkezelés céljának megfelelően. Amennyiben a Külső szolgáltatók köre  változik a Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja a Külső Adatkezelők körének módosulását Felhasználóval.

A Külső szolgáltatók a részükre a Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat az Info tv. a GDPR illetve jelen adatkezelési szabályzatban előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Adatkezelő részére.

 

V. A Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a Shoprenter Kft.   A IV.7. pont az adatkezelők felsorolásával foglalkozik.

A személyes adatok tárolását az Adatkezelő a jelen szabályzat I. Fejezetéen rögzített Alapelveknek megfelelően tárolja.

VI. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Hozzáféréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, menny i ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

Törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra-, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékozhat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében az Adatkezelő mindent megtesz, hogy a bejelentett probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A bírósági jogorvoslathoz való jog:

 

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosagkereso oldalon.

 

VII. Egyéb rendelkezések 

Az érintettek tudomásul veszik, hogy a Portál számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellett.

Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Korábbi verzió (2022)

Az oldal tetejére